Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Informacje ogólne

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku realizuje programy profilaktyczne adresowane głównie do dzieci i młodzieży. Pracują w nim funkcjonariusze z odpowiednim wykształceniem (pedagogika, psychologia, socjologia i inne kierunki humanistyczne) oraz pożądanymi cechami osobowości i charakteru.

Kierownik Referatu Profilaktyki – Agnieszka Solecka
Dowódca zmiany – Marzena Plitt

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk
tel: 58 301 30 11 wew. 116 lub 117
mail: sm@gdansk.gda.pl

Dyżury pełnione są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Referat Profilaktyki obejmuje swoim zasięgiem całą Gminę Gdańsk

zespół Referatu Profilaktyki

Zadania Referatu Profilaktyki:

  • Realizowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych;
  • Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami Rodzinnymi;
  • Opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców;
  • Stała współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień;
  • Planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych;
  • Podejmowanie interwencji wobec sprawców demoralizacji oraz osób, które nie dopełniają obowiązku sprawowania opieki nad małoletnimi;
  • Prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji straży miejskich;
  • Patrolowanie rejonu szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich.

Realizując autorski program "Bez strachu, agresji - bezpiecznie!", funkcjonariusze pracują z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych. Spotykają się z najmłodszymi także na festynach, koloniach oraz obozach. Mówią o potrzebie przestrzegania prawa, tłumaczą zbieżność norm prawnych i moralnych, ostrzegają przed zagrożeniami, szczegółowo wyjaśniają sens istnienia nakazów i zakazów.

Więcej informacji o modułach profilaktycznych programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie!" w zakładce "Nasze programy".

Wspólnym przedsięwzięciem Referatu Profilaktyki i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku jest patrol szkolny. Mundurowi sprawdzają, czy nic złego nie dzieje się na terenie szkół, w ich sąsiedztwie oraz w innych miejscach, w których bywa młodzież. Obecność funkcjonariuszy przy placówkach oświatowych odstrasza dilerów narkotyków oraz inne osoby, które mogłyby dopuszczać się czynów karalnych wobec nieletnich. Uczniowie, widząc mundurowych, unikają sięgania po papierosy i inne używki.

Patrol szkolny