Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Informacje ogólne

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku realizuje programy profilaktyczne adresowane głównie do dzieci i młodzieży. Pracują w nim funkcjonariusze z odpowiednim wykształceniem (pedagogika, psychologia, socjologia i inne kierunki humanistyczne) oraz pożądanymi cechami osobowości i charakteru.

Zajęcia można umówić dzwoniąc na nr tel: 58 301 30 11 wew. 116 lub 117

Kierownik Referatu Profilaktyki – Agnieszka Solecka
Dowódca zmiany – Joanna Wrycz-Rekowska

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk
tel: 58 301 30 11 wew. 116 lub 117
mail: sm@gdansk.gda.pl

Dyżury pełnione są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Więcej informacji o modułach profilaktycznych programu "Bez strachu, agresji - bezpiecznie!" w zakładce "Nasze programy".

Referat Profilaktyki obejmuje swoim zasięgiem całą Gminę Gdańsk.

Kolaż Profiaktyka wersja 2

Zadania Referatu Profilaktyki:

  • Realizowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych;
  • Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami Rodzinnymi;
  • Opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców;
  • Stała współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień;
  • Planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych;
  • Podejmowanie interwencji wobec sprawców demoralizacji oraz osób, które nie dopełniają obowiązku sprawowania opieki nad małoletnimi;
  • Prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji straży miejskich;
  • Patrolowanie rejonu szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich.

Realizując autorski program "Bez strachu, agresji - bezpiecznie!", funkcjonariusze pracują z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych. Spotykają się z najmłodszymi także na festynach, koloniach oraz obozach. Mówią o potrzebie przestrzegania prawa, tłumaczą zbieżność norm prawnych i moralnych, ostrzegają przed zagrożeniami, szczegółowo wyjaśniają sens istnienia nakazów i zakazów.