Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mandat

Jeśli popełniłeś wykroczenie, możesz zostać ukarany mandatem

Za popełnione wykroczenia strażnicy najczęściej wystawiają mandaty karne kredytowane. Ukarany musi wówczas uiścić należność na poczcie, w banku lub w siedzibie straży. Z kolei mandaty karne gotówkowe, które płaci się na miejscu funkcjonariuszowi, otrzymują jedynie osoby czasowo przebywające na terenie naszego kraju (obcokrajowcy) lub te, które nie mają stałego miejsca zameldowania albo pobytu.

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Należność z tytułu mandatu, nałożonego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej w Gdańsku, bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Straży Miejskiej w Gdańsku w dni powszednie od godziny 8:00 do 14:30.

Wpłaty można dokonać także przelewem na konto: 84 1240 1268 1111 0010 3862 1467; Odbiorca: Straż Miejska w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serię i numer mandatu oraz PESEL ukaranego.

Uiszczając grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku, trzeba dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Numer konta, na które można wpłacić grzywnę, umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu.

Wzór wpłaty

Mandat można również opłacić przy użyciu karty bankowej. Kartą można regulować należności w siedzibie straży przy ul. Elbląskiej. Ponadto w terminale płatnicze wyposażone są wszystkie radiowozy. W przypadku patroli pieszych na razie nie ma takiej możliwości.

Raty

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z art. 60 pkt 7 i art. 57 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia mandatu karnego kredytowanego na raty.

Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację materialną należy kierować do Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku na adres: Straż Miejska w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk.

Przykładowe dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną:

  • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
  • zaświadczenie o wysokości pobieranej renty, emerytury, zasiłku, świadczenia przedemerytalnego,
  • dokument potwierdzający otrzymywanie/płacenie alimentów,
  • zaświadczenie o posiadanych zobowiązaniach, np. z tytułu kredytów/miesięcznych rat,
  • zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku z pomocy społecznej,
  • zaświadczenie o wysokości renty rodzinnej,
  • zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • inne dokumenty, które potwierdzają sytuację finansową czy rodzinną.

 

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz straży miejskiej – stanowi dochód właściwego samorządu (art. 100).

Żaden strażnik miejski nie ma prowizji bądź innej premiowej formy wynagrodzenia za nałożone przez siebie mandaty karne!

Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru, czyli podpisania i przyjęcia go przez ukaranego (art. 98 § 3 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył (art. 98 § 2 kpow).

Jeśli po uprawomocnieniu się mandatu w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany, uznasz, że nie złamałeś prawa, czyli że mandat został "nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie", możesz w ciągu 7 dni od nałożenia mandatu wnieść wniosek do Sądu Rejonowego o uchylenie mandatu. Żaden inny organ czy instytucja nie są władne, aby mandat unieważnić bądź cofnąć (art. 101 § 1 i 2 kpow).

Masz prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem straży miejskiej lub z nałożoną na Ciebie karą. W takim przypadku, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie możesz odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy funkcjonariusz sporządzi stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego (art. 99). Potem odbędzie się rozprawa przed sądem, który oceni rację obu stron i wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania Twojej winy, oprócz kary grzywny będziesz musiał pokryć także koszty postępowania sądowego.