Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Kierownicy Referatów lub ich Zastępcy w siedzibie Referatu codziennie w godzinach 8:00-13:00 po uprzednim umówieniu.
  • Inspektor ds. skarg w siedzibie Straży Miejskiej ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk codziennie w godzinach 8:00-14:00 po uprzednim umówieniu (tel. 58 301-30-11).
  • Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku lub wyznaczony Zastępca Komendanta w siedzibie Straży Miejskiej ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk w każdą środę w godzinach 14:00-16:00 po uprzednim umówieniu (tel. 58 301-30-11).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 46) skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Straż Miejska w Gdańsku umożliwia składanie skarg za pomocą systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Skargi będą docierać do Straży Miejskiej w Gdańsku tylko w przypadku wykorzystania profilu zaufanego, czyli metody potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji lub przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym). W przeciwnym razie będzie pojawiał się komunikat: „Brak prawidłowego podpisu na dokumencie”.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego skargi rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca i przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w piśmie.

Jak uzyskać profil zaufany?

ePUAP