Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Informacje ogólne

Referat Ekologiczny Straży Miejskiej w Gdańsku prowadzi sprawy z zakresu ochrony środowiska. Współpracuje z jednostkami i komórkami organizacyjnymi miasta Gdańska oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.

Kierownik Referatu – Sabina Buczyńska
Zastępca Kierownika – p.o. Rafał Kowalczyk

ul. Biała 1b (III piętro), 80-435 Gdańsk
tel: (58) 340 36 97, (58) 340 37 93
e-mail: sm@gdansk.gda.pl

Zgłoś sprawę

Adres do korespondencji: 80-724 Gdańsk, ul. Elbląska 54/60

kolaż zdjęć, na których są strażnicy z referatu ekologicznego podczas swojej codziennej pracy

W strukturze Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w Gdańsku działają sekcje:

Sekcja Ochrony Środowiska - do jej zadań należą m.in. działania na rzecz czystego powietrza: prowadzenie kontroli w zakresie spalania odpadów oraz pobieranie próbek popiołów do badania. Ponadto funkcjonariusze sprawdzają odprowadzanie ścieków, lokalizują miejsca nagminnie zaśmiecane, w szczególności dzikie wysypiska śmieci oraz prowadzą czynności w celu ustalenia sprawców oraz doprowadzenia do usunięcia odpadów.

Sekcja Kontroli Odpadów działa w ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Zajmuje się ona kompleksową kontrolą gospodarki odpadami komunalnymi, w tym egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie czystości i porządku wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego.

Referat Ekologiczny stanowi także element miejskiego systemu pomocy zwierzętom. Trafiają do niego zgłoszenia dotyczące drobnych zwierząt dzikich, zwierząt egzotycznych oraz drobnych zwierząt domowych. Strażnicy egzekwują obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt, a w przypadkach znęcania się nad nimi podejmują czynności zmierzające do odebrania zwierzęcia. Jeśli jest taka potrzeba, wspierają Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk". Do zadań mundurowych należy również podejmowanie działań informacyjnych i prewencyjnych, które propagują właściwy stosunek do zwierząt oraz uczą prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Wyposażenie Referatu Ekologicznego to: dron, osiem fotopułapek, trzy radiowozy, mobilne laboratorium oraz ambulans dla zwierząt wyposażony m.in. w specjalistyczny sprzęt do ich odławiania i transportu.