Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Praca - informacje ogólne

Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty pracy w Straży Miejskiej w Gdańsku jest ogłoszenie naboru na określone stanowisko przez Komendanta. W momencie jego rozpoczęcia informacje pojawiają się na tablicy ogłoszeń oraz w zakładce „Ogłoszenia” Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Gdańsku.

Każde ogłoszenie zawiera wykaz wszystkich wymaganych dokumentów, które należy złożyć, aby wziąć udział w naborze oraz sposób, miejsce i termin (datę, godzinę) ich złożenia. Należy dodać, że składając dokumenty osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera liczy się data i godzina dostarczenia aplikacji do Straży Miejskiej w Gdańsku, a nie nadania przesyłki. Aplikacje mogą być również przesyłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na adres: /SMGDANSK/SkrytkaES oraz pocztą elektroniczną na adres: sm-rekrutacja@gdansk.gda.pl (w postaci załączonych skanów wymaganych dokumentów).

 

Wymogi na poszczególne stanowiska pracy

Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko inne niż strażnicze (tzw. stanowiska cywilne) w straży miejskiej – zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:

 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Warunkami koniecznymi ubiegania się o pracę w straży miejskiej na stanowisku urzędniczym strażnika miejskiego – zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych są:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • ukończenie 21 lat
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
 • nienaganna opinia
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zasady rekrutacji

1. Procedura naboru do pracy na kierownicze stanowiska urzędnicze strażnicze oraz stanowiska urzędnicze strażnicze od młodszego inspektora do starszego inspektora odbywa się spośród osób spełniających wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i składa się z następujących etapów:

 • formalnej weryfikacji złożonych ofert;
 • rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną, w ramach której dopuszcza się przeprowadzenie testów wiedzy i kompetencji;
 • badań psychologicznych;
 • badań lekarskich;
 • zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego.

2. Procedura naboru do pracy na stanowiska urzędnicze strażnicze od aplikanta do starszego specjalisty odbywa się spośród osób spełniających wymagania określone w art. 24 ustawy o strażach gminnych i składa się z następujących etapów:

 • formalnej weryfikacji złożonych ofert;
 • testów wiedzy i kompetencji;
 • testu sprawności fizycznej;
 • rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną;
 • badań psychologicznych;
 • badań lekarskich;
 • zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego.

3. Procedura naboru do pracy na pozostałe kierownicze stanowiska urzędnicze oraz stanowiska urzędnicze inne niż strażnicze składa się z następujących etapów:

 • formalnej weryfikacji złożonych ofert;
 • rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną (w ramach rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie testów wiedzy i kompetencji wymaganych na danym stanowisku);
 • badań lekarskich;
 • zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego.

4. Wobec kandydatów do pracy, którzy byli wcześniej zatrudnieni w Straży Miejskiej w Gdańsku, w ramach kryteriów oceny kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, bierze się pod uwagę przebieg zatrudnienia w Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym ocenę pracy oraz opinie przełożonych.

5. Zatrudnianie kandydatów do pracy na stanowiska pomocnicze w ramach ustawy o pracownikach samorządowych nie podlega trybowi rekrutacji określonemu w niniejszym zarządzeniu. Przedmiotowa procedura odbywa się w toku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez kierownika komórki organizacyjnej, do której docelowo ma być zatrudniony pracownik lub osobę wyznaczoną przez Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku.

Uwaga!

Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80–724), tel. 58 301 30 11.

2. Osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl

3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.

4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).

5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:

 • Dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią A akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników;
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa) są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
 • Usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów w terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

6. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.

8. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.

9. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej strazmiejska.gda.pl.

Dokumenty do pobrania