Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zgłoszenia - wraki, pojazdy nieużytkowane

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60, 80 – 724 Gdańsk;
 2. osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b);
  1. osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów np. rekrutacja, udział w szkoleniach, zajęciach,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej np. ochrona środowiska, pomoc bezdomnym;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie odrębnych umów;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
 9. podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z uprawnień wynikających z przepisów prawa;
 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).