Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zgłoś sprawę

W sprawach zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia dzwoń na numer 112!

W sprawach wymagających niezwłocznej interwencji, np. parkowanie samochodu w sposób, który zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, blokowanie wjazdu, spalanie odpadów, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dzwoń na numer 986 (jeżeli jesteś osobą niesłyszącą, wyślij wiadomość SMS na numer 508 037 258)

Do wszczęcia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie, poza przesłaniem fotografii oraz opisem wykroczenia (zdarzenia), konieczne jest ustne złożenie do protokołu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia w najbliższej siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku.

Istnieje również możliwość przesłania na piśmie zawiadomienia o ujawnionym wykroczeniu. Można je wysłać na adres Straży Miejskiej lub skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej SM w Gdańsku na platformie ePUAP /SMGDANSK/SkrytkaESP.

Zawiadomienie musi spełniać wymogi pisma procesowego (art. 38 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 119 Kodeksu postępowania karnego). Powinno więc zawierać:

 • nazwę organu, do którego kierowane jest zawiadomienie;
 • datę sporządzenia zawiadomienia;
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • adres zamieszkania lub korespondencyjny oraz adres e-mail lub telefon kontaktowy;
 • miejsce, datę i godzinę zdarzenia;
 • szczegółowy opis czynu zabronionego (np. niestosowanie się do znaków drogowych, niszczenie zieleńców, trawników, zaśmiecanie miejsc publicznych);
 • dowód w postaci zdjęć wykonanych w chwili ujawnienia wykroczenia;
 • wskazanie w miarę możliwości danych umożliwiających identyfikację sprawcy wykroczenia (np. czytelny numer rejestracyjny pojazdu, adres lub dane osobowe sprawcy);
 • podpis zgłaszającego;
 • jeżeli do zgłoszenia dołączone są fotografie, należy w zawiadomieniu wskazać, kto wykonał zdjęcia (zgłaszający czy inna osoba);
 • należy podać informację, czy o zgłaszanym wykroczeniu została powiadomiona również inna jednostka (np. Policja). Jeżeli tak to kto, gdzie i kiedy.

Uwaga!

 Zawiadamiający o możliwości popełnienia wykroczenia:

 • może zostać wezwany do straży miejskiej na przesłuchanie w charakterze świadka (na podstawie art. 41 kpow w zw. z art 177§1 kpk);
 • może zostać wezwany w charakterze świadka do złożenia zeznań w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gdańsku (w obu powyższych przypadkach stawiennictwo jest obowiązkowe);
 • może ponieść odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenie (art. 234 k.k.), wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji (art. 65 k.w.), wywołanie fałszywego alarmu (art. 66 k.w.).

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: sm-iod@gdansk.gda.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018.475 t.j.)
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.2018.928 t.j.)
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz podmiotom świadczącym usługi Administratorowi, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w Straży Miejskiej do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.