Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Patrol szkolny

Na potrzeby programu „Patrol szkolny” w miesiącu wrześniu 2007 roku zakupiono pojazd służbowy. Pojazd jest specjalnie oznakowany. Strażnicy Miejscy realizują program od roku 2007. Od 2008 r. wraz z Komendą Miejską Policji Straż Miejska w Gdańsku opracowała harmonogram kontroli poszczególnych dzielnic Gdańska i w ramach programu wspólnie patrolują i kontrolują:

Tereny szkół oraz miejsca grupowania się młodzieży szkolnej pod kątem przestrzegania podstawowych norm moralnych i prawnych, takich jak:

  • Przestrzeganie przepisów prawnych w związku z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • Przestrzeganie przepisów prawnych w związku z Ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Kodeks Wykroczeń (np. nieobyczajne słownictwo, zaśmiecenie terenu szkoły)