Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne

Zajęcia, których celem jest przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich.

W ramach programu:

 • uświadamianie konieczności przestrzegania określonych norm moralnych i prawnych,
 • argumenty, które świadczą o tym, że wykroczenia i przestępstwa zasługują na szczególne potępienie,
 • podstawowe przepisy ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego - szczególnie w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 • obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy straży miejskiej oraz innych instytucji powołanych do egzekwowania obowiązków prawnych,
 • konkursy na temat znajomości przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży.

Adresaci:

 • uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych;

Formy realizacji:

 • mini-wykłady,
 • dyskusje,
 • pokazy,
 • odgrywanie ról, drama,
 • analiza przypadków,
 • praca w grupach,
 • konkursy i olimpiady szkolne,
 • spotkania z rodzicami i pedagogami oraz przedstawicielami odpowiednich służb i instytucji.