Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne

Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne” to program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich i realizowany jest w następujący sposób:

  • Uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania określonych norm moralnych i prawnych
  • Przekonanie młodzieży, że wykroczenia i przestępstwa są zachowaniami zasługującymi na szczególne potępienie
  • Zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego, szczególnie w zakresie dotyczącym odpowiedzialności karnej nieletnich
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie
  • Przedstawienie uczniom obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz innych instytucji powołanych do egzekwowania obowiązków prawnych
  • Przeprowadzenie konkursu na temat znajomości przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży

Adresaci:

  • Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz średnich

Forma realizacji:

  • Mini-wykłady, dyskusje, pokazy – odgrywanie ról, drama, burza mózgów, analiza przypadków, praca w grupach, konkursy i olimpiady szkolne, spotkania z Rodzicami i Radą Pedagogiczną szkoły oraz przedstawicielami odpowiednich służb i instytucji