Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć

Program na rzecz przeciwdziałania przemocy w Internecie.

Główne cele:

  • uświadomienie konieczności przestrzegania w sieci określonych norm moralnych i prawnych,
  • omówienie zjawiska cyberprzemocy,
  • prezentacja konsekwencji działań niezgodnych z prawem (zarówno dla ofiar i sprawców),
  • wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w przypadku zetknięcia się z cyberprzemocą.

Adresaci:

  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

Forma realizacji:

  • mini-wykłady,
  • dyskusje (burza mózgów, metoda śnieżnej kuli),
  • analiza przypadków,
  • prezentacja multimedialna.