Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczny Senior

Program dla aktywnych seniorów.

Jego cele to:

 • aktywizacja osób starszych,
 • aktualizacja ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa,
 • większa świadomość seniorów w kwestii występujących w mieście zagrożeń,
 • znajomość metod postępowania w sytuacjach niebezpiecznych,
 • przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • prezentacja działalności i zadań straży miejskiej jako instytucji odpowiedzialnej za zapewnienie ładu i porządku na terenie miasta.

Adresaci:

 • członkowie klubów aktywnych seniorów

Formy realizacji:

 • mini-wykłady,
 • analiza przypadków,
 • dyskusja,
 • praca w grupach,
 • drama.
Bezpieczny senior zajęcia