Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od aplikanta do starszego specjalisty

plansza nabor praca 1200

OGŁOSZENIE
STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 1/2022 kandydatów na
20 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego: aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska,
 • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych mających na celu ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, wód, gleby i niszczeniu zieleni oraz wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt,
 • działalność profilaktyczna i informacyjna na terenie miasta.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • ciekawą pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową - brutto miesięcznie od 3800 zł do 4150 zł,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym,
 • dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. „trzynasta pensja”),
 • system nagród,
 • nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. „wczasy pod gruszą”, bony prezentowe dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci),
 • preferencyjne ubezpieczenie grupowe,
 • możliwość korzystania z siłowni.

Wymagania niezbędne - strażnikiem miejskim może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe – atutem kandydata będzie:

 •  wykształcenie kierunkowe: bezpieczeństwo, edukacja, ochrona środowiska, ekologia,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem, edukacją, ochroną środowiska, ekologią, ochroną mienia,
 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • doświadczenie w pracy strażnika gminnego/miejskiego,
 • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie,
 • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
 • prawo jazdy (kat. A, B),
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
 • znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację,
 • znajomość topografii Gdańska,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • umiejętność pracy w grupie.


Warunki pracy:

 • praca patrolowa na terenie miasta Gdańska,
 • praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
 • praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 • w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny, jak i umysłowy,
 • praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku;
 • praca na pełny etat,
 • praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym/czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),
 • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
 • planowane zatrudnienie najpóźniej od 4 marca 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • oświadczenie kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).


Uwaga! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą na adres Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem: „Nabór nr 1/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 02.02.2022 r. do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór nr 1/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 02.02.2022 r. do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP, w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 1/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 02.02.2022 r. do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: sm-rekrutacja@gdansk.gda.pl (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację „Nabór nr 1/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 02.02.2022 r. do godz. 23.59,
 • aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wszystkich wymaganych dokumentów) - do dnia 02.02.2022 r. do godz. 23.59.

Informacje:

Uwaga! Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):


Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:


1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60, kod pocztowy: 80-724, tel. 58 301 30 11.
2. Osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl
3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.
4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).
5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:
- dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników;
- dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa), są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
- usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.
6. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.
8. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
9. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej http://strazmiejska.gda.pl