Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Klauzula informacyjna (UOP)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60, 80 – 724 Gdańsk;
2) osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej;
4) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa o strażach gminnych art. 10a;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na podstawie odrębnych umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.