Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60, 80 – 724 Gdańsk;
2) osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), d), e);

a) osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów np. rekrutacja, udział w szkoleniach, zajęciach,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, np. umowa o pracę, umowa na usługę,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. zadania ustawowe w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego,
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby lub innej osoby np. sytuacje związane z zagrożeniem życia lub zdrowia, dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych,
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej np. ochrona środowiska, pomoc bezdomnym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie odrębnych umów;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
9) podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z uprawnień wynikających z przepisów prawa;
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).