Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60, 80 – 724 Gdańsk;
2) osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl;
3) monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wewnątrz budynku oraz teren przyległy do budynku;
4) celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia;
5) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz art. 22² § 1 Kodeksu pracy;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie odrębnych umów;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 tydzień od daty dokonania nagrania;
9) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
11) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).