Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu prowadzonego przez drona oraz zastosowania fotopułapek przez Straż Miejską w Gdańsku

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60, 80–724 Gdańsk;

2) inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, e-mail: sm-iod@gdansk.gda.pl;

3) monitoringiem prowadzonym przez drona oraz zastosowaniem fotopułapek objęty jest obszar Gminy Miasta Gdańsk;

4) celem przetwarzania Pana(-i) danych jest ustalenie sprawców czynów zabronionych poprzez monitorowanie „dzikich” wysypisk, miejsc nielegalnego składowania i spalania odpadów, ich nielegalnego zrzutu oraz kontrolę terenów zagrożonych wypalaniem traw;

5) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt e RODO;

6) odbiorcami Pana(-i) danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie odrębnych umów;

7) Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;

8) Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 tydzień od daty dokonania nagrania, po czym będą trwale usuwane, z wyjątkiem danych potrzebnych do postępowania prowadzonego przez administratora danych osobowych lub organa ścigania;

9) przysługuje Panu(-i) prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

10) ma Pan(-i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa), gdy uzna Pana(-i), iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

11) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).