Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Znak drogowy D-18a bez znaku drogowego poziomego P-20

Znak_D-18a

Jak wynika z załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowym i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) przepisy nie wskazują jednego właściwego sposobu oznakowania takich miejsc, nie nakładają również obowiązku każdorazowego stosowania obok znaków pionowych oznakowania poziomego. Stanowisko postojowe wyznaczone znakiem drogowym P-20 należy wyznaczyć przy znaku drogowym pionowym D-18a w przypadku niewyznaczenia – wybudowania ustalonych konstrukcyjnie stanowisk postojowych. Ustawienie jedynie znaku drogowego D-18a na parkingu czy części jedni bez znaku drogowego poziomego nie wskazuje, w którym miejscu przy znaku należy pozostawić pojazd. Ponadto pod znakiem drogowym D-18a mogą być umieszczone tabliczki określające użytkowników lub rodzaj pojazdu. Znak drogowy poziomy P-20 „koperta” stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez uczestników ruchu. Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku D-18a. Należy podkreślić, organ zarządzający ruchem na drodze, powinien zastosować taki sposób oznakowania, aby kierujący pojazdem nie miał żadnych wątpliwości w którym miejscu postój pojazdu jest wyznaczony.