Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, UTO, UWR

Zasady korzystania z hulanóg
Zasady korzystania z hulanóg 2

Kary i mandaty min.:
• 100 zł – za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku;
• 350 zł – za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu;
• 20-500 zł. – za przekroczenie prędkości na chodniku lub na drodze na pieszych (prędkość zbliżona do prędkości pieszego) lub nie ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - dotyczy również kierujących rowerem.
Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie (art. 97 Kw grzywna 20-500 zł).

Zgodnie z art. 130a, ust. 1 p.r.d., pojazd (hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch) jest obligatoryjnie usuwany z drogi na koszt właściciela
w przypadku:
• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
• pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela - nie obowiązuje jeżeli spełniony jest warunek
art. 47 ust. 3 p.r.d.

Art. 47. ust. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
• pkt 2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
ust. 3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.


* Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720)