Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wiosenne porządki czas zacząć!

Śnieg zniknął z ulic i trawników, śpiew ptaków zwiastuje rychłe nadejście cieplejszych dni. To dobry moment, by zabrać się za porządki. Strażnicy miejscy podczas patrolowania gdańskich dzielnic sprawdzają, czy mieszkańcy dobrze sobie z tym radzą.
wiosenne drzewo

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz Kodeksu wykroczeń. Funkcjonariusze przeprowadzają kontrole posesji pod kątem czystości i oznakowania. 

Na co przede wszystkim mundurowi zwracają uwagę?

Strażnicy kontrolują czystość dróg, chodników i zieleńców. Ich zarządców obligują do uprzątnięcia piasku, śmieci oraz suchych liści. Funkcjonariusze sprawdzają, czy na podwórkach panuje porządek. Niesprzątnięcie swojej posesji może mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci mandatu karnego. Kontroli może spodziewać się każdy właściciel nieruchomości lub działki. Nigdy nie wiadomo, którą działkę skontrolują strażnicy. Dlatego też porządek powinien panować na każdej posesji! 

Do obowiązków właściciela należą: 
  • Usuwanie piasku i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 
  • Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu. 

 Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości 100 złotych. 

  • Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt miejsca gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów. 
  • Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów. 
  • Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady te zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach na bioodpady, o ile pozwala na to ich pojemność. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne. Nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji. 
  • Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia. 
  • Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi. 

  Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.