Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Punkt do gromadzenia odpadów

Skąd się biorą pojemniki na odpady?

Na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości firmy odbierające odpady komunalne wyposażą nas w pojemniki o odpowiedniej pojemności.


Jak i gdzie przygotować miejsce na postawienie pojemników na odpady?

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów, potocznie zwanym altaną śmietnikową. Właściciel musi zapewnić także bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów pojazdom je odbierającym. Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie punktu gromadzenia odpadów rozumie się np. wyodrębnienie i niezbędne wyposażanie pomieszczenia w przyziemiu budynku, utwardzenie placu na zewnątrz budynku, służącego do ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów czy wybudowane wiaty śmietnikowej. Innym rozwiązaniem jest wykonanie podziemnych zbiorników na odpady.

Odległość punktu gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. W przypadku przebudowy istniejącego punktu do gromadzenia odpadów odległości mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie ww. odległości od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy. Ważne jest także to, że zabrania się lokalizowania pojemników do gromadzenia odpadów w pasach drogowych, w szczególności na ciągach pieszych. W takim przypadku zarządca pasa drogowego ma prawo usunąć pojemnik, a kosztami usługi obciążyć właściciela kontenera.

W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, jej właściciel jest zobowiązany do zapewnienia usytuowania punktu gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie odpowiedniej pisemnej umowy dzierżawy terenu. W zapisach uzgodnionych między stronami powinien widnieć zapis o obowiązkach dotyczących utrzymania porządku w i wokół punktu do gromadzenia odpadów. Właściciel nieruchomości może się także zwrócić do Gminy, w celu zawarcia umowy na wydzierżawienie terenu pod punkt gromadzenia odpadów.


Kto odpowiada za czystość wokół punktu do gromadzenia odpadów?

To właściciel punktu do gromadzenia odpadów zapewnienia jego czystość i właściwy stan sanitarny. Firmy odbierające od nas odpady usuwają je tylko z pojemników na odpady, a sprzątają punkt do gromadzenia odpadów tylko w sytuacji przesypu. I tak, jeśli w punkcie do gromadzenia odpadów jest nieporządek (porozrzucane odpady), a przesypu nie stwierdzono (kontenery na odpady są puste lub częściowo zapełnione), to w obowiązku osób sprzątających daną wspólnotę, spółdzielnię czy budynek leży zbieranie śmieci z punktu do gromadzenia odpadów i wrzucanie ich do kontenerów, skąd śmieci zostaną odebrane przy najbliższym wywozie zgodnie z harmonogramem.


Przydatne informacje

Firma wywozowa odbierająca od nas odpady komunalne zobowiązana jest do ustawienia opróżnianych kontenerów na odpady lub pojemników w miejsce poprzedniej lokalizacji.

Firma wywożąca odpady przeprowadza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i opon w sposób sprawny i pozostawiając teren, na którym prowadzona była „wystawka” w należytym porządku.

Firma wywożąca odpady zapewnia mycie i dezynfekcję pojemników na odpady na własny koszt zgodnie z posiadanym harmonogramem.

Przez określenie właściciel nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

Uchwała Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie