Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Na podstawie jakich przepisów Straż Miejska może karać za brak czytelnego oznakowania budynków numerami porządkowymi?

Straż Miejska w przypadku braku czytelnego oznakowania budynków nr porządkowymi podejmuje interwencję na podstawie art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

  • § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości,nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  • § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.