Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kto ma obowiązek odśnieżania chodnika?

Obowiązek odśnieżania chodnika przed nieruchomością należy do jej właściciela.

§ 5 Uchwały nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) wskazuje:

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
  1. z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
  2. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
 2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  1. zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;
  2. odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  3. usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
  4. uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
 3. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Według ustawy: "właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".