Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku wokół pojemników na odzież używaną?

Za stawianie pojemników na odpady oraz stan sanitarno–porządkowy wokół pojemników odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości czy też terenu. Jakikolwiek punkt przeznaczony do gromadzenia odpadów na terenie innej niż własna nieruchomość umieszczany jest na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, poprzez np. zawarcie odpowiedniej umowy. W uzgodnieniach między stronami powinien widnieć zapis o obowiązkach dotyczących utrzymania porządku wokół pojemników. Za stan porządkowy odpowiedzialny jest więc właściciel terenu np. spółdzielnia mieszkaniowa albo podmiot dzierżawiący miejsce pod punkt do gromadzenia odpadów.

Choć pojemniki na zużytą odzież nie są pojemnikami na odpady, niemniej jednak zasady ich funkcjonowania są analogiczne do funkcjonowania kontenerów na odpady komunalne usytuowane np. na osiedlach mieszkaniowych.

W Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska widnieje zapis dotyczący warunków technicznych, jakie musi spełniać punkt do gromadzenia odpadów. Punkty do gromadzenia odpadów wykonane muszą być z zachowaniem wymagań określonych we właściwych przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 16 pkt 3). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzyjnie określa prawidłowe usytuowanie punktów gromadzenia odpadów.