Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jakie mam obowiązki jako właściciel psa?

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe zostały określone w Rozdziale 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

 • sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
 • natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;
 • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;
 • w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
 • wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.

Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy psów:

 • u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne;
 • wykorzystywanych do celów specjalnych, psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;
 • do 12 miesiąca życia.

Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1, muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

 • datę wydania zaświadczenia,
 • oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie,
 • oznaczenie właściciela,
 • oznaczenie psa,
 • powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4,
 • informację, na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

Zabrania się:

 • wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;
 • pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.