Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jakich danych osobowych może żądać strażnik w czasie legitymowania?

Strażnik odnotowuje w notatniku służbowym dane dotyczące:

  1. Osoby legitymowanej: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu" (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności - [Dz. U. nr 222, poz. 1329]).

Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania jest wykroczeniem (art. 65 § 1 i 2 k.w.) i grozi za to mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. [Dz. U. 2012, poz. 527]).