Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jak uprzątnąć porzucony pojazd?

Zgodnie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602): "pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza". Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów określa tryb usuwania takiego pojazdu (Dz. U. nr 134 poz. 1133). Straż Miejska w toku ustaleń zobowiązuje właściciela pojazdu do uprzątnięcia wraku samochodu pod groźbą kary z art. 145 Kodeksu wykroczeń za zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Straż Miejska usuwa pojazd z drogi publicznej na płatny parking na koszt jego właściciela.