Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Grill lub ognisko? Tak, ale z rozsądkiem i zgodnie przepisami

Dla wielu osób jednym z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu jest grillowanie lub rozpalanie ogniska. Jednak podczas takich aktywności trzeba pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad, aby nie naruszyć prawa i nie narazić się na mandat.
rozpalony grill, na nim piekące się potrawy

Aktualnie nie ma przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania. Niemniej jednak, trzeba pamiętać, że taka forma biesiadowania może wiązać się z zaśmiecaniem, zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, spalaniem odpadów lub spowodowaniem zagrożenia pożarowego.  W przypadku naruszenia tych zasad, odpowiednie służby mają prawo interweniować i nałożyć mandaty na sprawców wykroczeń. Dlatego też, podczas grillowania lub rozpalania ogniska, warto zachować zdrowy rozsądek i przestrzegać pewnych zasad, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Osoby, które chcą rozpalić grill na balkonie domu wielorodzinnego, musi sprawdzić, czy dopuszcza taką możliwość regulamin porządkowy spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty. Skargi na mieszkańców, którzy nie stosują się do takich regulaminów również należy kierować do administratorów budynków. W przypadku uporczywego łamania przyjętych zasad, każdy lokator ma możliwość dochodzenia swoich praw z powództwa cywilnego. Straż miejska nie jest uprawniona do podejmowania interwencji domowych.

Gdzie grillować lub rozpalać ognisko?

Jeśli chcemy zorganizować ognisko albo grill na cudzym terenie, pamiętajmy, że musimy mieć zgodę jego właściciela. W przypadku gruntów administrowanych przez gminę Gdańsk, możemy zrobić to jedynie w miejscach wydzielonych i konieczna jest zgoda administratora terenu (Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni).

Zasady palenia ogniska w miejscach wyznaczonych na terenie Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku.

W przypadku rozpalania ogniska na plaży należy zwrócić się z wnioskiem o zgodę do Urzędu Morskiego w Gdyni, który wyznaczył trzy miejsca na gdańskich plażach:

 • Gdańsk Sobieszewo, pomiędzy wejściem 11 a 12,
 • Gdańsk Stogi, na wysokości wejścia 25,
 • Gdańsk Jelitkowo, na wysokości wejścia 66.

Dodatkowo o chęci zorganizowania ogniska należy powiadomić administratora plaż, którym jest Gdański Ośrodek Sportu. Tam uzyskamy potwierdzenie o możliwości skorzystania z plaży.

płonące ognisko

Czego unikać, by nie narazić się na mandat?

Przede wszystkim, należy upewnić się, że wybrane miejsce na grillowanie lub rozpalenie ogniska jest bezpieczne i nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Warto wybrać teren oddalony od budynków mieszkalnych i lasów oraz upewnić się, że w pobliżu nie ma łatwopalnych materiałów, które mogą spowodować pożar. Opał do rozpalenia ogniska lub grilla musi być zgodny z prawem (drewno, podpałka itp.). Nie wolno używać do tego celu śmieci lub odpadów zielonych. Pozostałości po pielęgnacji działek i ogródków należy pozbyć się zgodnie z przepisami i umieścić je w pojemniku na bio odpady lub kompostować.

Zasady gospodarowania odpadami zielonymi na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych określa Regulamin uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku wraz ze zmianami w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zgodnie z zapisami w § 42 każda działka musi być wyposażona w kompostownik. Ponadto członek Polskiego Związku Działkowców ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności te pochodzące z części roślin.

Kwestie dotyczące gospodarki odpadami na terenie nieruchomości regulują zapisy prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta Gdańska, czyli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska (Uchwała nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r.

Odpowiedzialność za inne wykroczenia:

 • art. 51 Kodeksu wykroczeń § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (mandat w wysokości od 100 do 500 złotych). § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • art. 141 Kodeksu wykroczeń Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany (mandat w wysokości od 50 do 100 złotych).
 • art. 145 Kodeksu wykroczeń Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny albo karze nagany (mandat w wysokości 500 złotych).
 • art. 431 Ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny (mandat w wysokości 100 złotych).

Pamiętajmy! Nigdy nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia!

Przy rozpalonym ognisku lub grillu zawsze musi czuwać osoba dorosła. Bardzo ważne jest odpowiednie palenisko. W przypadku ogniska można za nie uznać wydzielony okrąg, obłożony kamieniami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

 • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
 • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasów.

Każda osoba, która przestrzega powyższych zasad i zachowuje odpowiednie środki ostrożności rozpalając ognisko na terenie prywatnej posesji, nie narusza ani przepisów przeciwpożarowych, ani zapisów Kodeksu Wykroczeń (art. 82§3, §4). Gdy popełni wykroczenie, musi liczyć się z mandatem w wysokości do 500 złotych.

Jeśli spędzanie wolnego czasu przy grillu lub ognisku odbywa się z poszanowaniem prawa i bez naruszania przepisów, strażnicy nie mają powodu, by podejmować interwencje. Mogą jedynie cieszyć się radością biesiadników oraz życzyć im dobrej zabawy i smacznego!