Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy za sprzedaż bukietu kwiatów można dostać mandat?

Kodeks wykroczeń określa w art. 60(3):

  • § 1 Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny
  • § 2 W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedazy, choćby nie stanowiły własności sprzedawcy.