Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy umieszczanie ulotek na przystanku jest wykroczeniem?

Zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń:

  1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
  2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wykroczeniem jest czynność umieszczania ulotek w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym. Ukarana może być więc tylko osoba złapana „na gorącym uczynku”, bądź której można udowodnić na podstawie zeznań świadków, że rozmieszczała w takim miejscu ulotki. Strażnicy miejscy uprawnieni są do nakładania kary grzywny w wysokości do 500 zł w przypadku osoby, która została zatrzymana w trakcie umieszczania ogłoszenia, plakatu czy ulotki. Nie ma przepisu prawnego, na podstawie którego można by ukarać zleceniodawcę kolportażu bądź firmę reklamującą się na ulotce.

Przystanek autobusowy jest miejscem publicznym, nieprzeznaczonym do umieszczania ogłoszeń i osoba, która przykleja ulotkę na wiacie przystankowej popełnia wykroczenie.