Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy strażnicy mogą podejmować interwencje wobec kierujących na drogach wewnętrznych?

Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych oraz art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym zarządca drogi-terenu obowiązany jest do wprowadzenia takiej organizacji ruchu drogowego, która zapewni rzeczywiste warunki jej funkcjonowania. Strażnicy miejscy będą podejmować interwencje w stosunku do kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do przepisów kodeksu drogowego na terenie dróg wewnętrznych, gdy zaistnieją podstawy prawne. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości można zgłaszać potrzebę interwencji na numer 986.