Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy Straż Miejska zakłada blokady na koła samochodów?

Tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123 poz. 779) strażnik ma prawo do "usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym". Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602) stwierdza w art. 130a ust. 8 i 9:

  • 8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.
  • 9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).