Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy Straż Miejska może ukarać właściciela lokalu za głośną muzykę na zewnątrz budynku?

Na podstawie § 2.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, strażnicy miejscy mogą ukarać mandatem za wykroczenia określone w art. 343 ustawy Prawo ochrony środowiska:

  1. Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w art. 156 ust. 1, podlega karze grzywny.
  2. Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157 ust. 1.
Artykuł 156 ust. 1 stwierdza:
  1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.