Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy Straż Miejska może pomóc w przypadku nielegalnie umieszczonej reklamy na prywatnym terenie?

Umieszczenie reklamy na prywatnym gruncie nie wypełnia znamion wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń, jak również nie stanowi podstawy do usunięcia pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, gdzie mówi się o usunięciu pojazdu z drogi (art. 50a i 130a). W związku z powyższym stwierdzić należy, że Straż Miejska nie posiada kompetencji do podjęcia działań w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informujemy, że wobec ustalenia właściciela reklamy mobilnej zarządcy terenu na podstawie art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.