Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy Straż Miejska interweniuje w sprawie wulgarnych napisów lub graffiti na budynkach?

Odpowiedzialny za wygląd elewacji budynku jest właściciel lub zarządca budynku. Straż Miejska interweniuje w przypadku zgłoszeń umieszczania napisów lub graffiti na budynkach.

Kodeks wykroczeń w art. 63a stwierdza: „§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

Wykroczeniem jest czynność umieszczania napisu lub rysunku w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym lub bez zgody zarządzającego tym miejscem. Ukarana może być więc tylko osoba złapana „na gorącym uczynku” bądź której można udowodnić na podstawie zeznań świadków, że umieściła w takim miejscu napis lub rysunek. Usunięcie takiego napisu lub rysunku jest obowiązkiem właściciela budynku.