Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy sprawca wykroczenia może na miejscu zdarzenia gotówką zapłacić mandat?

Podstawę prawną nakładania grzywny w drodze mandatu karnego określają przepisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. nr 106 poz. 1148). Zgodnie z art. 98 §2 grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego można nałożyć jedynie wobec osób czasowo tylko przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obywateli polskich nieposiadających stałego miejsca zameldowania.