Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy pojemniki na odpady mogą być umiejscowione w pasie drogowym np. na chodniku?

Jakikolwiek punkt przeznaczony do gromadzenia odpadów na terenie innej niż własna nieruchomość umieszczany jest na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, poprzez np. zawarcie odpowiedniej umowy. W zapisach uzgodnionych między stronami powinien widnieć zapis o obowiązkach dotyczących utrzymania porządku wokół pojemników I albo za stan porządkowy odpowiedzialny jest właściciel terenu, np. spółdzielnia mieszkaniowa, albo podmiot dzierżawiący miejsce pod punkt do gromadzenia odpadów. Choć pojemniki na zużytą odzież nie są pojemnikami na odpady, niemniej jednak zasady ich funkcjonowania są analogiczne do funkcjonowania kontenerów na odpady komunalne usytuowane np. na osiedlach mieszkaniowych.

W Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska widnieje zapis co do warunków technicznych, jakie musi spełniać punkt do gromadzenia odpadów. Pojawia się także zapis zakazujący lokalizowania pojemników do gromadzenia odpadów w pasach drogowych, w szczególności na ciągach pieszych (np. chodnikach). W takim przypadku zarządca pasa drogowego ma prawo usunąć pojemnik, a kosztami usługi obciążyć właściciela kontenera.