Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy podrzucanie śmieci do cudzego pojemnika jest wykroczeniem?

W przypadku zgłoszenia w sprawie podrzutu śmieci do pojemnika na odpady lub do altany śmietnikowej, która jest punktem do gromadzenia odpadów, brak jest podstaw do podjęcia interwencji przez Straż Miejską. Wyrzucanie śmieci do pojemników, np. wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni, nie jest wykroczeniem.

Załączone do zgłoszenia, np. zdjęcia osoby wyrzucającej śmieci do pojemnika na odpady, mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na drodze postępowania cywilnego – np. zwrot kosztów za dodatkowe wywozy śmieci w przypadku powstałych przesypów.

Odnośnie zgłoszenia dotyczącego podrzutu odpadów obok pojemnika czy altany śmietnikowej (poza punkt do gromadzenia odpadów) oraz z uwagi na to, że świadkami nie byli strażnicy miejscy, wymagane jest, aby zgłaszający wyraził zgodę na występowanie przed sądem w charakterze świadka. Postępowanie w sprawie podrzutu śmieci zostanie wszczęte przez Straż Miejską z chwilą uzyskania w/w informacji. Następnie w ramach czynności wyjaśniających świadek zostanie wezwany do Straży Miejskiej celem złożenia zeznań na stosowny protokół, co skutkuje również ewentualnym uczestnictwem w sprawie.