Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy mogę spalić odpady zielone na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego?

Według zapisów § 85 pkt 5 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działowego (Załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014r), zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Rośliny są odpadami (odpady zielone) ulegającymi biodegradacji. Powyższy zakaz obejmuje, więc także odpady roślinne pochodzące z utrzymania i konserwacji terenów zielonych. Art. § 88 Regulaminu dopuszcza spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jednak jeśli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Takim aktem prawnym obowiązującym na terenie Miasta Gdańska jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska (Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.), który wskazuje sposób postępowania z odpadami zielonymi. § 19 ust. 1 – 5 niniejszego Regulaminu wskazuje: Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku utrzymania terenów zieleni właściciele nieruchomości maja obowiązek gromadzić je selektywnie. Odpady zielone zbierane w sposób selektywny będą odbierane z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a nieruchomości pozostałych także w kontenerach. Odpady zielone zbierane z nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy mogą być również gromadzone w pojemnikach z odpadami BIO. Z obowiązku gromadzenia odpadów zielonych są ci mieszkańcy, którzy kompostują odpady na własne potrzeby. Kompostowanie to jednak nie może być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości. Obowiązujący sposób gospodarowania odpadami zielonymi ściśle współgra z § 57 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który nakazuje wyposażenie działki w kompostownik. Ponadto Członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z części roślin. Za spalanie odpadów poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.