Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czas na jesienne porządki

Autor: Marta Drzewiecka
Z drzew spadają liście, które oprócz tego, że są kolorowe i piękne, bywają też dość kłopotliwe. W ogrodach i na działkach trwa porządkowanie, po którym pozostają sterty odpadów zielonych. Co należy z nimi zrobić?
bok radiowozu ognisko zarośla drzewa

Późne październikowe popołudnie. Funkcjonariusze z Referatu III jechali ulicą Hallera. Gdy przejeżdżali przez skrzyżowanie z ulicą Chrobrego, zobaczyli kłęby szarego dymu spowijające okoliczne tereny zielone. Mundurowi natychmiast pojechali sprawdzić co się dzieje. Szybko zlokalizowali źródło ognia. W sąsiedztwie Rodzinnych Ogródków Działkowych płonęło ognisko złożone z gałęzi i suchych traw. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren przed rozprzestrzenianiem się ognia i wezwali straż pożarną.  

Jednostka gaśnicza na miejsce przyjechała już po kilku minutach. Gdyby nie nasza interwencja, ogień mógł się łatwo przenieść na pobliską łąkę i działki – mówi aplikant Tomasz Rosiński. 

Spalanie liści i odpadów biodegradowalnych jest zabronione! Stwarza niebezpieczeństwo pożaru i zanieczyszcza środowisko. Warto także pamiętać, że spalanie liści jest szkodliwe dla zdrowia. Niestety w okresie jesiennym to dość częste zjawisko.

W jaki zatem sposób należy pozbywać się odpadów zielonych?  
liście chodnik, alejka

Kwestie dotyczące gospodarki odpadami na terenie nieruchomości regulują zapisy prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta Gdańska, czyli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska (Uchwała nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r.). Właściciele nieruchomości, jeżeli nie posiadają kompostownika, mogą odpady zielone wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jeśli jest ich więcej, można je gromadzić również w workach, które należy zostawić obok pojemników. Inną opcją jest wywiezienie odpadów samodzielnie na wysypisko lub zamówienie specjalnego kontenera. W okresie od 1 marca do 30 listopada właściciel lub zarządca nieruchomości może zgłosić firmie odbierającej odpady komunalne potrzebę podstawienia takiego kontenera - mówi Dorota Gwizdalska, kierownik Referatu Ekologicznego. 

Należy też przypomnieć, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek sprzątania liści z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Za niesprzątanie liści z przylegających do nieruchomości chodników grozi mandat w wysokości 100 złotych. Obowiązek ten nie dotyczy miejsc, w których obowiązuje płatny postój. 

Jeśli z powodu nieuprzątniętych liści na chodniku dojdzie do wypadku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości. Osoba poszkodowana może domagać się od niego z powództwa cywilnego odszkodowania albo zwrotu kosztów leczenia. 

Jak to wygląda na terenie ogródków działkowych? 
radiowóz ulica wjazd na Ogródki Działkowe dom zarośla drzewa

Zasady gospodarowania odpadami zielonymi na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych określa Regulamin uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku wraz ze zmianami w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zgodnie z zapisami w § 42 każda działka musi być wyposażona w kompostownik. Ponadto członek Polskiego Związku Działkowców ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego,a w szczególności te pochodzące z części roślindodaje Dorota Gwizdalska. 

Mundurowi z Referatu Ekologicznego prowadzą na terenach ogródków działkowych kontrole pod kątem spalania odpadów. Świetnie sprawdza się wówczas dron, który pozwala na sprawdzenie dużego obszaru w krótkim czasie.  

Czyste powietrze to wspólne dobro, o które trzeba dbać. Jeżeli podejrzewamy, że ktoś spala odpady, można to zgłosić do straży miejskiej na numer 986. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach kto, wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Mandat w tym przypadku może wynieść nawet 500 zł.