Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zrób porządek na własnym podwórku!

Zrób porządek na własnym podwórku!Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak wpadniemy w wiosenną euforię, nie zapomnijmy posprzątać po zimowym szaleństwie. Od dziś strażnicy zaczynają akcję „Wiosna”.

Co się za tym kryje? Sprawdzenie, czy i jak mieszkańcy radzą sobie z wiosennymi porządkami. Funkcjonariusze straży miejskiej skontrolują czystość dróg, chodników i zieleńców. Będą też egzekwować od zarządców ich uprzątnięcie ze śmieci i suchych liści. Podstawą naszych wiosennych działań są przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz Kodeks Wykroczeń.

Kontroli może się spodziewać każdy właściciel nieruchomości. Dla zwykłego mieszkańca domku jednorodzinnego oznacza to tyle, że i jego posesja może się znaleźć na cenzurowanym. Oczywiście tylko wówczas, gdy na jej terenie panuje nieporządek po zimie. Niesprzątnięcie swojego podwórka może więc mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci mandatu karnego.

Akcję „Wiosna” przeprowadzą w marcu wszystkie referaty dzielnicowe gdańskiej straży miejskiej. Trzeba się liczyć z tym, że mundurowi skontrolują i naszą posesję. Warto więc doprowadzić ją do porządku.

 

Do obowiązków właściciela należą:

  • Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości 100 złotych.

  • Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.
  • Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.
  • Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne. Nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.
  • Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.
  • Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.