Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zostań strażnikiem miejskim

Rekrutacja

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego: od Aplikanta do Starszego specjalisty

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,
  • dyspozycyjność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • znajomość topografii Gdańska,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera,
  • znajomość języków obcych,
  • prawo jazdy (A, B),
  • zamieszkanie na terenie Trójmiasta.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawą o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk
  • praca patrolowa,
  • praca dwuzmianowa lub trzyzmianowa / czas pracy przedłużony do 12 godzin w równoważnym systemie czasu pracy,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony,
  • planowane zatrudnienie od 7 lutego 2014 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  4. kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
  5. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły, uczelni (oryginał do wglądu),
  6. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  7. zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny rodzinnej, lekarza internisty lub lekarza medycyny sportowej) stwierdzające: Zdolna/y do wykonywania ćwiczeń fizycznych” lub „Zdolna/y do udziału w teście sprawnościowym”.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od Aplikanta do Starszego specjalisty” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 12.11.2013r. do godz. 15.30.
 7. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.