Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zostań strażnikiem miejskim

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego: KIEROWNIK REFERATU

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • co najmniej 4-letni staż pracy lub co najmniej 3 lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  • wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja,
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa, w tym aktów prawnych regulujących działalność straży miejskich a w szczególności Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • dyspozycyjność,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz interpretacji danych,
  • wysoka komunikatywność, bezstronność, obiektywizm, samodzielność i dokładność,
  • doświadczenie w pracy w jednostkach działających na rzecz porządku publicznego.
 3. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie między innymi:
  • kierowanie i organizacja pracy w Referacie Wykroczeń, do którego zadań należy w szczególności prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, sporządzenie wniosków o ukaranie, ewidencja spraw o wykroczenia, udział w rozprawach przed sądami, wnoszenie środków odwoławczych,
  • nadzór nad terminową realizacją zadań oraz dokumentacją prowadzoną przez podległych pracowników,
  • utrzymywanie stałej współpracy z Sądami w sprawach o wykroczenia.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 12 miesięcy,
  • praca dwuzmianowa / czas pracy 8 godzin dziennie z możliwością przedłużenia do 12 godzin w równoważnym systemie czasu pracy,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • wynagrodzenie zasadnicze od 2871zł. do 2950 zł. (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • dodatek funkcyjny w wysokości do 115% minimalnego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania w Straży Miejskiej w Gdańsku,
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 1 września 2014 r.
 5. Liczba etatów:
  • 1 etat
 6. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
  • kserokopię dyplomu ukończenia uczelni (oryginał do wglądu),
  • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Kierownik referatu” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 w terminie do dnia 30.07.2014r. do godz. 15.30.
 8. Informacje:
  • Niekompletne aplikacje, nie podpisane własnoręcznie lub oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.