Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zostań pracownikiem Straży Miejskiej

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od REFERENTA DO INSPEKTORA (w magazynie)

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie średnie.
 2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • znajomość obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel) oraz programu magazynowego „STOCK”,
  • dobra znajomość zasad gospodarki magazynowej,
  • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy magazyniera lub na podobnym stanowisku,
  • ukończenie służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzone zaświadczeniem,
  • odpowiedzialność,
  • wysoka komunikatywność, samodzielność i dokładność,
  • dyspozycyjność,
  • odporność na stres.
 3. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie między innymi:
  • prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z Zasadami (Polityką) Rachunkowości Straży Miejskiej w Gdańsku,
  • prowadzenie magazynów umundurowania, kartotek wyposażenia strażników,
  • prowadzenie książek ewidencyjnych środków przymusu bezpośredniego,
  • analiza potrzeb i przygotowanie danych do budżetu niezbędnych dla dokonania zakupów umundurowania, artykułów biurowych i druków oraz ich dystrybucja.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,
  • praca jednozmianowa / czas pracy 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku,
  • wynagrodzenie zasadnicze od 2021zł. do 2520 zł. (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 1 października 2014 r.
 5. Liczba etatów:
  • 1 etat
 6. Wymagane dokumenty:
  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku)
  4. Kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej uczelni, ewentualnie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu)
  5. Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Referent w magazynie” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 w terminie do dnia 04.09.2014r. do godz. 15.30.
 8. Informacje:
  • Niekompletne aplikacje, nie podpisane własnoręcznie lub oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.