Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zimowe obowiązki mieszkańców

W Gdańsku w ciągu ostatnich kilku dni śnieg padał wyjątkowo obficie. Nasze miasto szybko pokryło się grubą warstwą białego puchu. Niestety ta miła dla wzroku „kołderka” niesie duże zagrożenie dla zdrowia.

Przypominamy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska narzucają na właścicieli nieruchomości konieczność odśnieżania chodników, usuwania nawisów śnieżnych i sopli. Szczegółowe obowiązki oczyszczania chodników na terenie Gdańska określone zostały w paragrafie 7 wyżej wymienionego Regulaminu:

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
  • z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
  • z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
 2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu  w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  • zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;
  • odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  • usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
  • uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
 3. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Apelujemy do wszystkich gdańszczan o należyte uprzątanie śniegu i lodu. 11 stycznia Straż Miejska podjęła 50 interwencji wobec opieszałych podmiotów odpowiedzialnych za usuwanie skutków zimy, nakładając kilkanaście grzywien mandatowych. W kolejnych dniach strażnicy będą mniej pobłażliwi i będą karać głównie mandatami. Na uchybiających się od obowiązku usuwania śniegu i lodu będą nakładane mandaty karne w wysokości 100 zł. Wykonanie „zimowych obowiązków” leży w interesie właścicieli nieruchomości, także dlatego, że przechodzień, który pośliźnie się i dozna uszczerbku na zdrowiu może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Często sami mieszkańcy stwierdzają nieodśnieżone publiczne tereny wymagające szybkiego uporządkowania. W takich sytuacjach prosimy o telefonowanie pod bezpłatny numer 986, pod którym nasi dyżurni przyjmą zgłoszenie, które nie zgłoszone i nie wykryte stanowi zagrożenie dla nas wszystkich.