Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 1 /10 WOJEWODY POMORSKIEGOz dnia 24 maja 2010r.w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od 24 maja 2010 r. do odwołania wprowadza się zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe i międzywala na terenie województwa pomorskiego.

§2. Zakaz nie dotyczy pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, pogotowia ratunkowego oraz innych służb publicznych, wykonujących czynności z zakresu działania tych służb, a także innych osób wykonujących czynności związane z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem wałów.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

§ 4. Naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. nr 46 poz. 275).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega opublikowaniu w środkach masowego przekazu.

WOJEWODA POMORSKI Roman Zaborowski