Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zadbajmy o oznakowanie posesji!
Zadbajmy o oznakowanie posesji!

Akcję pod hasłem „Numer posesji” rozpoczną w poniedziałek 17 marca strażnicy Referatu I. Sprawdzą czy nieruchomości w dzielnicach: Śródmieście, Siedlce i Wzgórze Mickiewicza są odpowiednio oznakowane.

Czytelna tabliczka z nazwą ulicy i numerem posesji to ogromne ułatwienie między innymi dla służb ratunkowych, gdy muszą błyskawicznie dotrzeć pod wskazany adres.

Obowiązek umieszczenia widocznego oznakowania przez właściciela posesji określa art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Strażnikom miejskim nie chodzi o to, by karać. Gdy stwierdzą brak właściwego oznakowania, dadzą właścicielowi posesji 3-5 dni na jego uzupełnienie. Potem przeprowadzą kolejną kontrolę.

Funkcjonariusze zwrócą też uwagę, czy nie brakuje tabliczek z nazwami ulic i w razie potrzeby przekażą odpowiednie informacje Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku.