Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zadbaj o podwórko

Hortensja ogrodowaMiasto Gdańsk rozpoczyna program „Wspólnie zadbajmy o nasze podwórko”, który ma na celu poprawę estetyki gdańskich podwórek.

W ramach programu miasto zapewni wspólnotom mieszkaniowym (w których gmina posiada udziały i które wydzierżawiły lub nabyły tereny przylegające do budynków wydzielonych po obrysie) - elementy budowlane, sadzonki zieleni i nasiona, które będzie można wykorzystać do ich zagospodarowania.

Miasto Gdańsk przekaże wspólnotom mieszkaniowym m.in. płyty chodnikowe, kostkę brukową, żwir, sadzonki drzew i krzewów oraz nasiona traw i kwiatów. Dzięki współpracy z Politechniką Gdańską i Sopocką Szkołą Wyższą zapewni również pomoc studentów obu placówek w przygotowywaniu koncepcji zagospodarowania podwórek. Materiały zostaną dostarczone wspólnotom dzięki pomocy czterech współpracujących ze wspólnotami przedsiębiorstw sanitarno-porządkowych, które zgodziły się nieodpłatnie wesprzeć akcję.

Materiały przekazane przez miasto mają odmienić wizerunek gdańskich podwórek, sprawić, by zazieleniły się one i stały miejscem wypoczynku i rekreacji. O sposobie wykorzystania przekazanych środków zadecydują sami mieszkańcy, których zadaniem będzie po pierwsze przygotowanie koncepcji, a po drugie wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem.

- Chcemy zaktywizować mieszkańców, by samodzielnie dbali o estetykę miejsc w których żyją. Przekazanie materiałów ma być pewnym impulsem do takiej aktywizacji. Wychodzimy z założenia, że jeśli pomożemy mieszkańcom uporządkować i upiększyć podwórka, to będą oni dbać o efekty swojej własnej pracy również w przyszłości - mówi Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Miasta Gdańska.

Aby wziąć udział w programie należy do 14 maja złożyć w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych formularz zgłoszeniowy wraz z koncepcją zagospodarowania podwórka. Weryfikacją wniosków pod kątem ich zgodności z przepisami zajmować się będzie specjalnie powołana Komisja, w skład której poza pracownikami GZNK wchodzą przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Architektury gdańskiego magistratu. Po zakończeniu procesu weryfikacji Komisja sporządzi wykaz materiałów, które otrzymają poszczególne wspólnoty.

Rodzaje oraz ilości materiałów, które zostaną rozdysponowane w ramach programu określone są w załączniku do regulaminu i będą wydawane do ich wyczerpania

Jesienią, czyli już po zakończeniu programu i wykonaniu zgłoszonych koncepcji, Komisja wybierze najciekawsze realizacje, a autorzy najpiękniejszych podwórek za swój trud otrzymają dodatkowe drobne nagrody rzeczowe.

Szczegółowy regulamin konkursu, formularz wniosku i wykaz dostępnych materiałów znajduje się na stronie: „Wspólnie zadbajmy o nasze podwórko"