Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wybory Parlamentarne 2011

Przepisy w tym zakresie zostały określone w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy. Szczegółowe przepisy dotyczące zasad umieszczania plakatów wyborczych określone zostały w art. 110 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że:

 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
 4. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
 5. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
 6. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30dni. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

W związku z powyższym Straż Miejska przypomina, że ogłoszenia mogą być umieszczane w miejscach do tego wyznaczonych lub takich, na które uzyskano zgodę zarządcy terenu. Sposób umieszczenia nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

W przypadkach ignorowania powyższych wytycznych Straż Miejska stosować będzie sankcje karne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Samowolne wieszanie plakatów i haseł wyborczych w miejscach do tego nie przeznaczonych lub bez zgody właściciela stanowi wykroczenie z art. 63a§1 Kodeksu wykroczeń i zagrożone jest mandatem karnym do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu rejonowego.

Straż Miejska w Gdańsku przypomina że zgodnie z art. 495 i 496 Kodeksu wyborczego:

Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:

 1. na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,
 2. na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,
 3. na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 4. w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje
  • podlega karze grzywny.

Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów.

Kto, w związku z wyborami:

 1. umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach,
 2. latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,
 3. przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,
 4. umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,
  • podlega karze grzywny.

Tej samej karze podlega pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii.