Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wspólne patrole z kontrolerami skarbowymi

Wspólne patrole z kontrolerami skarbowymi

W ostatnich dniach na gdańskim Śródmieściu funkcjonariuszom Straży Miejskiej towarzyszyli inspektorzy kontroli skarbowej.

Wspólne działania urzędników i funkcjonariuszy miały miejsce 20 i 21 sierpnia w godzinach popołudniowych. Patrole z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej były bezpośrednio związane z procederem nielegalnego handlu, który regularnie występuje na gdańskich ulicach.

Działaniami zostało objęte gdańskie Śródmieście ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Długi Targ, Długie Pobrzeże, Długa oraz Wały Jagiellońskie. W pierwszym dniu inspektorzy kontroli skarbowej nałożyli na osoby prowadzące handel bez niezbędnych uprawnień i dokumentacji mandaty na łączną kwotę 3500 zł. Grzywną w wysokości 2000 zł została ukarana kobieta sprzedająca odzież na ul. Wały Jagiellońskiej za brak zgłoszenia działalności gospodarczej oraz nieprowadzenie ewidencji sprzedaży. Ukarana została również osoba sprzedająca wyroby z bursztynu na ul. Długie Pobrzeże, która dokonywała transakcji z pominięciem kasy fiskalnej – kontrolerzy nałożyli na nią mandat w wysokości 1500 zł.

W drugim dniu inspektorzy nałożyli 4 mandaty karne na łączną kwotę 1060 zł oraz wystawili 4 wezwania do Urzędu Kontroli Skarbowej w celu złożenia wyjaśnień przez właścicieli stoisk. Podstawą prawną do powyższych działań było łamanie art. 60 Kodeksu Karnego Skarbowego: § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. § 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki,podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz. § 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Straż Miejska zachęca wszystkich handlarzy obecnych na gdańskich ulicach do zalegalizowania swojej działalności gospodarczej w celu uniknięcia konsekwencji finansowych.